Thông báo Hội thảo Khoa học Quốc tế IC – HUSO 2017 tại Đại học Khon Kaen, Thái Lan

Ngày đăng: 12/09/2017 10:52:47

Thông báo Hội thảo Khoa học Quốc tế IC – HUSO 2017 
tại Đại học Khon Kaen, Thái Lan

Hội thảo khoa học quốc tế về Khoa học xã hội và nhân văn lần thứ 13 (IC-HUSO 2017) với chủ đề “Con người, Văn hóa, Kết nối số và Chuyển biến xã hội” sẽ được tổ chức tại Đại học Khon Kaen, tỉnh Khon Kaen, Thái Lan.
Thời gian: ngày 2 và 3 tháng 11 năm 2017
Thời hạn nộp bài: 15/ 9 / 2017
Thông báo chấp nhận bài: 30/ 9/  2017
Thông tin về Hội thảo và Template bài viết tham dự Hội thảo như dưới đây.
Thông tin chi tiết hơn: liên hệ PGS. TS Lê Thu Hoa, trưởng khoa Môi trường và Đô thị, Đại học Kinh tế Quốc dân. Email: lethuhoaneu@gmail.com;
Mob. 0913043585

Hội thảo IC - HUSO Thái Lan.doc